Krautkramer USIP 11

110 – 240 V

0,5 – 25 MHz

1000 W